Publikacje branżowe

Koncentrujemy się na wydawaniu publikacji branżowych charakteryzujących kluczowe sektory polskiej gospodarki. Nasze pozycje powstają we współpracy z izbami gospodarczymi oraz środowiskami naukowymi.

Publikacje będące wiarygodnym i fascynującym źródłem wiedzy o dziejach i współczesności danej branży, docierają do liderów opinii, naukowców, decydentów, urzędników, polityków, samorządowców oraz ludzi biznesu. Tym samym stają się wyjątkowymi narzędziami promocyjnymi!

intro image

Portfolio

accordion image

Myć się czy wietrzyć? Pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja, opisująca zagadnienie dotyczące brudu i higieny, oraz związanych z nimi praktyk. Opracowana przez zespół badaczy pod kierownictwem dr. hab. Wojciech Ślusarczyka. Odsłania meandry filozofii czystości, uwarunkowań kulturowych, dziejów wodociągów i kanalizacji, a także przedstawia zwykłe, ludzkie podejście do kwestii higieny na przestrzeni wieków.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Publikacja przygotowana została we współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Bogato ilustrowana pozycja w bardzo przystępny sposób charakteryzuje branże wodociągowo-kanalizacyjną, omawia cykl hydrologiczny, sposoby wykorzystywania wody przez człowieka (energetyka, transport, rybołówstwo, rolnictwo, sport, turystyka, itp.), metody pozyskiwania czystej i zdrowej wody pitnej oraz oczyszczania ścieków.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Album z serii „Sekrety wody” przedstawia genezę powstania małopolskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Niepublikowane dotąd zdjęcia i ciekawe archiwalia są doskonałym uzupełnieniem przystępnie przedstawionych informacji. Czytelnik ma okazję zrozumieć nadrzędną rolę wody w życiu każdej żywej istoty i przekonać się, że ochrona jej zasobów powinna być priorytetem. Po przeczytaniu publikacji nabiera się także szacunku do pracy wodociągowców.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Publikacje z serii „Sekrety wody” jest przystępnym źródłem wiedzy na temat niezwykle ważnej roli wody w życiu mieszkańców województwa wielkopolskiego. Charakteryzuje jej zasoby, wyjaśnia wykorzystanie w różnych branżach, a także przedstawia historię powstania wodociągów i kanalizacji na terenach województwa wielkopolskiego. Niezwykle ciekawe, zarówno archiwalne jak i współczesne zdjęcia, nadają całości unikatowego charakteru.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Książka z serii „Sekrety wody” ciekawie obrazuje dzieje powstania wodociągów na świecie, w Polsce i na Górnym Śląsku. Niespotykane dotąd w innych publikacjach zdjęcia archiwalne, nadają unikatowego charakteru tej pozycji. Czytelnik ma również okazję pozyskać rzetelne informacje, jak ważną rolę odgrywa woda w branży energetycznej, rolnictwie, żegludze, turystyce czy gospodarce komunalnej.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pozycja z serii „Sekrety wody” zawiera niezwykle ciekawe fotografie archiwalne, uzupełniające interesującą historię budowania infrastruktury wodociągów i kanalizacji na terenach województwa warmińsko-mazurskiego. Daje szansę poznać obecną sytuację zasobów wody na ziemiach Warmii i Mazur oraz plany inwestycyjne. Uświadamia, jak ważną rolę odgrywają przedsiębiorstwa wodociągowe w życiu mieszkańców województwa.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pozycja z serii „Sekrety wody” zawiera niezwykle ciekawe zdjęcia archiwalne, uzupełniające interesującą historię budowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach województwa lubuskiego. Oprócz przeszłości, czytelnik może poznać aktualną sytuację branży wodociągowej, jej rozwój i plany inwestycyjne. Książka uświadamia, jak ważną rolę odgrywa woda w codziennym życiu mieszkańców województwa.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Książka z serii „Sekrety wody” przedstawia historię powstania wodociągów i kanalizacji na terenach województwa kujawsko-pomorskiego, a także opisuje jej dzień dzisiejszy. Charakteryzuje przedsiębiorstwa wyższej użyteczności publicznej i wyjaśnia ich istotną rolę w życiu mieszkańców województwa. Wyjątkowego charakteru nadają jej, niepublikowane dotychczas, doskonałe fotografie archiwalne.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pięknie ilustrowany album z serii „Sekrety wody”, zawierający informacje o niezwykłej roli wody w życiu każdego człowieka, uzupełniony ciekawą i burzliwą historią powstawania sieci wodnej i kanalizacyjnej na ziemiach województwa łódzkiego. Niepublikowane zdjęcia archiwalne przenoszą czytelnika w minione czasy, a opisana historia wyjaśnia, ile musiało się wydarzyć, aby w kranach dzisiejszych mieszkań i domów mogła płynąć czysta i zdrowa woda.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Książka powstała przy współpracy z Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego oraz Urzędem Transportu Kolejowego. Prezentuje stan infrastruktury kolejowej w Polsce i inwestycje ostatnich lat, omawia problematykę przewozów pasażerskich, analizuje cargo i intermodal, a także pokazuje zmiany jakie dokonały się na dworcach. Pozycja promuje także przedsiębiorstwa związane z rynkiem kolejowym w Polsce.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Album wydano pod patronatem Ministra Energii, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W ciekawy sposób przedstawia ważne zagadnienia w historii gospodarczej Polski, czyli dzieje i współczesność elektryczności oraz polskiego przemysłu elektrotechnicznego.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Prestiżowa pozycja albumowa, przygotowana przy współpracy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Związku Armatorów Polskich oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Album powstał w związku ze Światowymi Dniami Morza, podczas których odbyły się także uroczystości związane z jubileuszem 70. lat Światowej Organizacji Morskiej (ONZ) oraz 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

To właściwie nie jedna pozycja, a cała seria publikacji ukazujących się pod jednym tytułem. Seria powstała na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Związku Mostowców RP, a także przy wsparciu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W gronie znamienitych autorów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Andrzej Niemierko, dr inż. Janusz Rymsza, a także prof. dr hab. Bolesław Orłowski.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Album w ciekawy sposób przedstawia historię polskiego i światowego kolejnictwa, która okraszona ciekawymi archiwaliami i współczesnymi zdjęciami, jest gratką nie tylko dla miłośników kolei. Określa również stojące przed Polską wyzwania tj.: rozbudowa i modernizacja infrastruktury, wdrożenie nowoczesnych usług przewozowych oraz stworzenie pozytywnego wizerunku kolei. 

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pozycja przedstawia burzliwą historię medycyny oraz jej ciekawy rozwój aż do czasów współczesnych. Setki interesujących, niepublikowanych dotąd zdjęć, rycin i dokumentów, uzupełniają historię opowiedzianą przez najlepszych autorów, autorytetów medycznych, m.in.: prof. dr. hab. Ryszarda Witolda Gryglewskiego, prof. dr hab. Bożenę Halinę Urbanek i prof. dr hab. Bożenę Płonkę-Syrokę.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pozycja przygotowana pod patronatem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Porusza tematykę początków światowej i polskiej elektroenergetyki, omawia zagadnienia związane z energetyką przemysłową, odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową. Kluczowi autorzy, to wręcz legenda branży – dr Jacek Szyke i Joanna Strzelec-Łobodzińska. 

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Publikacja jest swego rodzaju kontynuacją, rozwinięciem projektu „ELEKTROENERGETYKA POLSKA”. Została kompletnie przeredagowana i wzbogacona o nieporuszaną wcześniej tematykę, m.in.: rynek energii w Polsce i paliwa w energetyce konwencjonalnej. Ponadto na nowo zredagowano rozdziały: „OZE”, „Energetyka jądrowa” oraz „Perspektywy rozwoju”. 

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Publikacja porusza problematykę rozwoju energetyki nowoczesnej, która będzie bezpieczna dla środowiska naturalnego. Energia, jej wytwarzanie i wykorzystanie, stanowi fundament całej gospodarki, decyduje o dalszym postępie, a tym samym o ewolucji współczesnego świata. Książka powstała przy współpracy z Ministerstwem Energii oraz branżowymi izbami gospodarczymi.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Projekt powstał w ścisłej współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz pod patronatem Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami i Krajowej Izby Gospodarowania Odpadami. Album ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed branżą, omawiając kwestie związane z odpadami przemysłowymi, niebezpiecznymi i medycznymi. 

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Wyjątkowa publikacja branżowa opracowana wspólnie z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Geologicznym oraz Polską Izbą Paliw Płynnych. Przyczynkiem do jej powstania była 160. rocznica uruchomienia przez Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce pierwszej kopalni ropy, a tym samym symboliczne zapoczątkowanie polskiego przemysłu naftowego.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Album zrealizowany został na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Omawia dzieje nieistniejącego już gazownictwa węglowego, ukazuje początki i rozwój gazownictwa ziemnego, a także charakteryzuje zmiany organizacyjne, jakie miały miejsce w branży po 1989 roku oraz przedstawia najistotniejsze przedsiębiorstwa sektorowe. Prawdziwy bestseller przez lata cieszący się niesłabnącym powdzeniem.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Publikacja powstała we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Instytutem Nafty i Gazu, Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Przedstawia trudne początki i dynamiczny rozwój przemysłu naftowego i gazownictwa ziemnego nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Książka wydana przy współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa. Opracowana wyłącznie w języku angielskim pozwala popularyzować polskie gazownictwo za granicami kraju, buduje pozytywny wizerunek branży w UE, akcentuje proekologiczny charakter współczesnego gazownictwa i jego wpływu na środowisko naturalne, a także propaguje gaz ziemny jako ekologiczne, wydajne i przyjazne źródło energii.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Album ukazuje dzieje światowej oraz polskiej komunikacji miejskiej, charakteryzuje dawny i współczesny tabor tramwajowy, autobusowy i trolejbusowy. Odrębny rozdział ukazuje dzieje i współczesność metra w Polsce. W albumie nie zabrakło także historii biletów i mundurów konduktorskich. Całość podana została w przystępny sposób i okraszona świetnymi zdjęciami.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Książka wydana wspólnie z Fundacją Świat Wokół Nas uświadamia czytelnika, że transport publiczny jest istotnym czynnikiem wzrostu wysoko zurbanizowanych społeczeństw. W sposób niezwykle ciekawy przedstawia rolę transportu publicznego, tak często niedocenianego i marginalizowanego, zarówno przez polityków, decydentów, ekonomistów, pedagogów, jak i nawet ekologów.

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pierwsza na rynku publikacja odsłaniająca historię, pamiątki i zabytki techniki będące metryką myśli inżynierskiej, a także ilustrująca aktualne problemy branży. Uświadamia czytelnikowi, że tak jak przed tysiącami lat ogień dający ciepło przyczynił się do rozkwitu ludzkości, tak dzisiaj nowoczesne i proekologiczne ciepłownictwo jest wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. 

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Pozycja ukazuje dzieje pieniądza, historię banków oraz rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce i Europie. Próbuje przełamać, powstałe przez lata stereotypy dotyczące branży, związane niewątpliwie z poprzednim ustrojem. Przedstawia solidną, ugruntowaną pozycję bankowości spółdzielczej na świecie, gdzie tego rodzaju banki uznawane są za najbardziej wiarygodne instytucje finansowe. 

Zobacz fragment
arrow
accordion image

Książka przedstawia początki i ciekawy rozwój branży mleczarskiej w Polsce. Zawiera interesujące, zarówno archiwalne jak i współczesne, zdjęcia. Jest doskonałym środkiem promocji całej branży mleczarskiej, przedstawiającym jej obecną sytuację, możliwości rozwoju i plany inwestycyjne na najbliższe lata. Jest także świetną wizytówką najważniejszych firm mleczarskich na polskim rynku.

Zobacz fragment
arrow
Dlaczego warto?

Opracowywane przez nas wielojęzyczne publikacje branżowe, mają charakter edukacyjny i popularyzatorski. Z jednej strony budują pozytywny wizerunek danej branży, podkreślają jej historię, niejednokrotnie sięgającą starożytności, akcentują znaczenie społeczne i gospodarcze, wskazują na kierunki rozwoju, z drugiej zaś integrują różnorodne i konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa.

Dokładamy wszelkich starań, by publikacje były nie tylko fachowe, ale i atrakcyjne wizualnie. Starannie projektujemy szatą graficzną i dbamy o interesujące fotografie. Ze szczególną atencją podchodzimy do archiwaliów – często rekonstrukcja pojedynczego zdjęcia zajmuje nam wiele godzin. Pozycje drukujemy na kredowym papierze i zaopatrujemy w elegancką twardą oprawę albumową.

see more image
Warto wiedzieć

Dlaczego historia gospodarcza jest tak fascynująca? Ponieważ udziela odpowiedzi na wiele intrygujących pytań.

Dowiedz się więcej
see more image
Książki personalizowane

Jako jedyne wydawnictwo w Polsce oferujemy niespotykaną usługę personalizowania książek.

Dowiedz się więcej
background-item
Bądźmy w kontakcie!

Jeśli planują Państwo projekt promocyjny, który chcielibyście omówić z profesjonalistami lub jesteście Państwo zainteresowani konkretnymi usługami – prosimy o kontakt. Z radością odpowiemy na wszelkie pytania i znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązania.

Kontakt
Bądźmy w kontakcie!